POVINNOST O ZÁPISU SKUTEČNÉHO MAJITELE BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DO REJSTŘÍKU

Novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů a novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byla všem právnickým osobám uložena od 1.1.2019 povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Tato povinnost dopadá jak na bytová družstva (dále jen BD), jakožto osoby zapsané v obchodním rejstříku, tak na společenství vlastníků (dále jen SVJ), jakožto osoby zapsané v  rejstříku společenství vlastníků (oba tyto rejstříky jsou rejstříky veřejnými). Údaje o skutečných majitelích jsou právnické osoby povinny uchovávat nejméně 10 let od zániku takového vztahu.
 
Kromě vnitřní evidence skutečného majitele jsou BD a SVJ povinna osobu skutečného majitele nechat zaznamenat do evidence vedené rejstříkovými soudy, a to nejpozději k 1.1.2019. Jedná se o elektronickou evidenci vedenou rejstříkovými soudy, která není veřejně přístupná (není veřejným rejstříkem). 
 
Skutečným majitelem se pak rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Ve vztahu ke společenství vlastníků pak platí vyvratitelná právní domněnka, že skutečným majitelem je fyzická osoba, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
 
· sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv ve společenství, nebo  
· má být příjemcem alespoň 25% z jí rozdělovaných prostředků, nebo    
· je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích pravidel
U SVJ budou tedy za skutečné majitele považováni všichni členové výboru nebo předseda společenství.
Návrh na zápis skutečného majitele je oprávněna podat příslušná obchodní korporace prostřednictvím rejstříkového soudu nebo notáře. Poplatek za zápis činí 1.000,- Kč. Právnické osoby založené před 01.01.2018, které podají návrh do 01.01.2019 budou od poplatku osvobozeny.
 
Návrh za SVJ podává výbor SVJ nebo předseda SVJ na formuláři zde: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
Podává-li se návrh v písemné podobě, musí být podpisy na něm úředně ověřeny a musí k němu být připojeny listiny prokazující zapisovanou skutečnost, tj. výpis z katastru nemovitostí prokazující spoluvlastnické podíly.
 
O skutečném majiteli se zapisuje:
a) jméno a adresa místa pobytu, popř. bydliště – liší-li se od adresy místa pobytu,
b) datum narození a rodné číslo,
c) státní příslušnost
d) údaj o podílu na hlasovacích právech, o podílu na rozdělovaných prostředcích nebo jiné skutečnosti – v závislosti na tom, na čem je postavení skutečného majitele založeno.
Sankce za nedodržení povinnosti zatím stanoveny nejsou.