318/2012 Sb. změna - zákon o hospodaření energií

318/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 19. července 2012,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č.
359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.
177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 a zákona č.
165/2012 Sb., se mění takto:

"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16.
prosince 2002 o energetické náročnosti budov.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a
následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009
o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených
se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010
o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích
výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích
o výrobku.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010
o energetické náročnosti budov.".

2. V § 2 odst. 1 písmena f) až h) znějí:

"f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro
pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění,
chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a
osvětlení,

g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná
energie, která se předává teplonosné látce,

h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti,
čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro
distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,".

3. V § 2 odst. 1 písm. i) se slova "který se člení na ústřední
vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění," zrušují.

4. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:

"k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený
výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti
uvedené výrobcem,".

5. V § 2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

"m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené
informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,

n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající
nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém
hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem
a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na
zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně
doporučení k realizaci,".

6. V § 2 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

"o) energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o
posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a
ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku
včetně výsledků a vyhodnocení,".

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s).

7. V § 2 odst. 1 písmena p) až s) znějí:

"p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově
soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,

q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je
určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,

r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech
prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená
vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25
% celkové plochy obálky budovy.".

8. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena t) až w), která znějí:

"t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové
hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému
prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v
přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo
sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,

u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení,
větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy
nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,

v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou
náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která
vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na
údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu
odhadovaného ekonomického životního cyklu,

w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou
energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu
pokryta z obnovitelných zdrojů.".

9. V § 3 odst. 1 se za slova "v souladu" vkládají slova "s potřebou
zabezpečit základní funkce státu a" a za slovo "rozvoje" se vkládají
slova "i za krizové situace".

10. V § 4 odst. 1 se v první větě za slovo "Prahy" doplňují slova "nebo
obce" a na konci odstavce se doplňuje věta "Územní energetická koncepce
je neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně
plánovací dokumentaci.".

11. V § 4 odst. 2 se v první větě slovo "pořizuje" nahrazuje slovy
"jsou povinni přijmout", slova "krajský úřad, Magistrát hlavního města
Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen "pořizovatel") v
přenesené působnosti" se nahrazují slovy "kraj, hlavní město Praha a
statutární město" a věta druhá se zrušuje.

12. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost
podle odstavce 2, přijmout pro svůj územní obvod nebo jeho část obec.
Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní
energetickou koncepcí přijatou krajem.".

13. V § 4 odst. 4 se za slovo "potřeby" vkládají slova "podle odstavce
7".

14. V § 5 odst. 1 se slova "nástroj na podporu opatření ke" nahrazují
slovy "program na podporu" a slovo "jejích" se zrušuje.

15. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "včetně
rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie".

16. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene j) doplňují slova "a
energetických posudků".

17. § 6, 6a a 7 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 4b, 5, 5a, 12
a 13 znějí:

"§ 6

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie^2)
je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí
změna dokončené stavby^4), zajistit alespoň minimální účinnost užití
energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím
právním předpisem.

(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a
vnitřní distribuci tepelné energie a chladu^2) je povinen u nově
zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené
stavby^4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné
energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení
vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a
solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných
čerpadel (dále jen "vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných
zdrojů") je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o
předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto
zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo
návodu na použití.

(4) Držitel licence na výrobu elektřiny podle energetického zákona
vyrábějící elektřinu ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem vyšším
než 5 MWe s využitím hnědého uhlí (dále jen "výrobce elektřiny") je
povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti užití energie provozovaných
výroben elektřiny (dále jen "kontrola účinnosti"), jejímž výsledkem je
pravidelná písemná zpráva o kontrole účinnosti podle prováděcího
právního předpisu obsahující také množství elektřiny vyrobené v období,
za které byla kontrola účinnosti provedena,

b) zpracovávat zprávy o kontrole účinnosti objektivně, pravidelně a
úplně,

c) předkládat zprávy o kontrole účinnosti ministerstvu do 30 dnů od
provedení kontroly účinnosti a na vyžádání Státní energetické inspekci.

(5) Výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu bez dodávky užitečného
tepla s účinností užití energie nižší, než je hodnota stanovená
prováděcím právním předpisem, je povinen uhradit operátorovi trhu do 90
dnů od provedení kontroly účinnosti platbu za nesplnění minimální
účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí. Ministerstvo
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje ze zpráv o
kontrole účinnosti. Operátor trhu eviduje příjmy z platby na zvláštním
účtu a používá je na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z hnědého
uhlí podle jiného právního předpisu^4b).

(6) Způsob stanovení účinnosti užití energie provozovaných výroben
elektřiny, hodnoty minimální účinnosti užití energie výroby elektřiny
bez dodávky užitečného tepla, četnost kontroly účinnosti, vzor a obsah
zprávy o kontrole účinnosti a způsob stanovení množství elektřiny
vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena, a rozsah
zveřejňovaných údajů ze zpráv o kontrole účinnosti včetně údajů o
platbách operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Výši platby podle odstavce 5 stanoví vláda nařízením.

§ 6a

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních
systémů

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných
rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků
jednotek^5) povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů
tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a
příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní
energetické inspekci,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání
této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím
výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků
jednotek povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž
výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému
ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání
této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a
klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky

a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na
rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu^2) může
provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1
písm. c) nebo osoba podle písmene d),

b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na
rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu^2), provádí
držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,

c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný
energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle
písmene d),

d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly
klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést
a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie, pokud je
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného
členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle
zvláštního právního předpisu^5a),

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů
tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle
odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a
úplně.

(4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní
rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných
domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy
jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a
vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v
rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje
poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g).

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o
kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách
klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Snižování energetické náročnosti budov

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky
na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit

a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální
úrovni od 1. ledna 2013,

b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude
orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen
"orgán veřejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude

1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,

2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,

3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,

c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou
větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou
energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v
případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2
od 1. ledna 2020,

d) průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické,
ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek
energie.

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník
budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na
energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo
ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků
jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v
případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení,
doložit průkazem energetické náročnosti budovy

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově
optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky
budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního
předpisu,

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
budovy podle prováděcího právního předpisu.

(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny
dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení
energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo
technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu
energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo
společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu
splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky
obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního
předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným
stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které
jsou povinni uchovávat 5 let.

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
jsou dále povinni

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a
registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen
umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii
z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze
osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových
dokladů týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle §
10f,

c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby
tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených
prováděcím právním předpisem,

d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
stanovenými prováděcím právním předpisem,

e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky
vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto
budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na
internetových stránkách ministerstva.

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3
nemusí být splněny

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní
památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové
zóně^12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění
některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně
změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník,
vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným
stanoviskem orgánu státní památkové péče,

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro
náboženské účely,

d) u staveb pro rodinnou rekreaci^13),

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a
zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník
budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým
auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na
životnost budovy a její provozní účely.

(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují
na dodávky uskutečňované

a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,

b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených
prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku;
nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,

c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud
společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas^5) s odlišnými
pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím
právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se
prokazuje energetickým posudkem.

(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné
domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň
požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny
dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu
energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a
ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a
vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
budovy.

(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným
uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu
teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
stanoví prováděcí právní předpis.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4b) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů.

5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve
znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.

13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4d, 5b, 6, 6a a 6b se zrušují.

18. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 14 a 15 zní:

"§ 7a

Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je
povinen

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen
"průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách
dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od
1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500
m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší
než 250 m2,

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo
administrativní budovy

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1.
ledna 2015,

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1.
ledna 2017,

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.
ledna 2019,

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4
písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro
vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu
Unie,

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala
povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c),
umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické
inspekci.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) zajistit zpracování průkazu

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3) Vlastník jednotky^5) je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě
jednotky,

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv
týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní
smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji jednotky,

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení
větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí

a) být zpracován pouze

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b),
nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
předpisu^5a),

b) být součástí dokumentace^14) při prokazování dodržení technických
požadavků na stavby^15),

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm.
a) a b) obsahovat energetický posudek,

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v
§ 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v
budově stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz
podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek
elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé
3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm.
c).

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část
této budovy včetně jednotky.

14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.".

19. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Energetický audit

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo
energetické hospodářství energetický audit v případě, že

a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční
spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota
spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na
energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

(2) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy
nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí

a) být zpracován pouze

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),
nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
předpisu^5a),

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

(3) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo
vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně
nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní
energetické inspekci,

b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického
auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v
případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a
příspěvkové organizace,

c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle
odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění
osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného
členského státu Unie.

(4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu
elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny
a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití
energie podle prováděcího právního předpisu,

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá
požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

(5) Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah
stanoví prováděcí právní předpis.".

20. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Energetický posudek

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným
výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu
podle § 7a odst. 4 písm. c),

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického
hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je
předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu^4),
^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených
staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického
hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je
předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu^4),
^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených
staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství,
které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový
elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost
vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování
energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování
emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo
druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla
financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních
prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek
na emise skleníkových plynů,

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů
podle písmene d).

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí
zajistit energetický posudek také pro

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným
výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek
zpracován, je součástí průkazu,

b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při
větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek
zpracován, je součástí průkazu,

c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie,
snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití
obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny
a tepla,

d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění,
chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).

(3) Energetický posudek musí

a) být zpracován pouze

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),
nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
předpisu^5a),

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo
vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou

a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle
odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění
osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného
členského státu Unie,

b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní
energetické inspekci.

(5) Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického
posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.".

21. § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g a 7 zní:

"§ 10

Energetický specialista

(1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem
oprávnění uděleného ministerstvem k

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) zpracování průkazu,

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
nebo

d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku
zkoušky podle § 10a,

b) způsobilost k právním úkonům^6g),

c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v
souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na
ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem
z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání
bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^7)
způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů.
Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá
bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem,
jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve
kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3
letech. Nevydávají-li tyto státy výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských
nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a
jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického
směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo
vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky
nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

(5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených
správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

(6) Energetický specialista je povinen

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné
energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický
audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků
jednotek nebo nájemci budovy,

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické
nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním
činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke
svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit
energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo
právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení
činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo
stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o
kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o
kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem a
číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční
číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na
výše uvedených dokumentech,

d) průběžně vést v elektronické podobě evidenci o provedených
činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání předat
údaje z této evidence v elektronické podobě ministerstvu; vzor evidence
o provedených činnostech stanoví prováděcí právní předpis,

e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci
dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a
a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů
tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k
zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým auditům a
energetickým posudkům,

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného
zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro
případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s
výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl
úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí
trvat po celou dobu výkonu činnosti,

g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud

1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v
pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické
osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem
kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo
její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem
kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický
posudek nebo průkaz, nebo

2. je osobou blízkou^6g) k osobám podle bodu 1,

h) absolvovat přezkušování podle § 10a,

i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty
prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. d),

j) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 3
a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.

(7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné
průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen
"průběžné vzdělávání"); součástí této povinnosti je podání žádosti o
absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu nejpozději 3 měsíce před
uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu
absolvování posledního průběžného vzdělávání.

(8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 1 a

a) druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné
vzdělávání vztahovat,

b) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného vzdělávání,

c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech
prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů
prokazujících odbornou způsobilost.

(9) Vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování
průběžného vzdělávání a náležitosti vedení evidence energetického
specialisty o prováděných činnostech stanoví prováděcí právní předpis.

6g) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.".

22. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10g, které včetně nadpisů a
poznámky pod čarou č. 16 znějí:

"§ 10a

Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických
specialistů

(1) Odborná zkouška

a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je
stanoven prováděcím právním předpisem,

b) se koná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle pravidel
stanovených prováděcím právním předpisem,

c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební
komise.

(2) Průběžné vzdělávání
a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti

platných právních předpisů upravujících hospodaření energií,
energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické
účinnosti výroben energie včetně výroben energie využívající
obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených
prováděcím právním předpisem,

b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená
ministerstvem,

c) je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z
oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za účasti člena
zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,

d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který
organizace předává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu.

(3) Požadavek průběžného vzdělávání není splněn, pokud se energetický
specialista neúčastní průběžného vzdělávání, má nevyhovující výsledek
písemného testu nebo nepodá žádost o účast v průběžném vzdělávání v
řádném termínu.

(4) Přezkušování

a) se provádí na základě výzvy ministerstva před zkušební komisí
jmenovanou ministerstvem, a to

1. pro nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce 2, nebo

2. na návrh Státní energetické inspekce,

b) se provádí na základě podkladů pro přezkušování, kterými jsou zprávy
o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy o kontrolách
klimatizačních systémů, energetické audity, nebo energetické posudky a
průkazy, které na základě evidence činnosti energetického specialisty
určí ministerstvo,

c) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává
zkušební komise.

(5) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 2 písm. b) na žádost
organizace, jestliže

a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro průběžné vzdělávání podle
odstavce 2 písm. a),

b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly
ovlivnit výsledky její činnosti, a

c) vyčíslí cenu odborného kurzu tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost
organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.

(6) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně,
ministerstvo rozhodne o zrušení pověření organizace k průběžnému
vzdělávání.

(7) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného
vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání zkušební komise a
organizace pořádající průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní
předpis.

§ 10b

Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu
energetických specialistů

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky
pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu energetických
specialistů.

(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení
oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí
ministerstva o zamítnutí žádosti. V případě, že uchazeč v žádosti uvedl
nepravdivé informace prokazující jeho odbornou způsobilost, může
uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání původní žádosti.

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu
ze seznamu energetických specialistů v případě, že energetický
specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10
odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění zaniká
smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom
případě ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu
energetických specialistů.

(4) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o
zrušení oprávnění povinen okamžitě ukončit činnost, pro kterou mu bylo
zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.

§ 10c

Seznam energetických specialistů

(1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se
zapisují následující údaje

a) číslo oprávnění,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

c) datum narození,

d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační
číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

i) datum absolvování průběžného vzdělávání.

(2) Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné
na internetových stránkách ministerstva.

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění
energetických specialistů

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 10d

Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících
energii z obnovitelných zdrojů

(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení
využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná
provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění
uděleného ministerstvem.

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

a) úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje
protokolem o absolvování odborného proškolení,

b) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

c) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v
souvislosti s předmětem činnosti oprávněné osoby, pokud se na ni
nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z
evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání
bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^7)
způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů.
Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá
bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem,
jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve
kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3
letech. Nevydávají-li tyto státy výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje
kvalifikace podle zvláštního právního předpisu^16).

(5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených
správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

(6) Osoba oprávněná provést instalaci je povinna

a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické
nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděla v souvislosti s prováděním
činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b); získané skutečnosti nesmí použít
ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit
oprávněnou osobu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba,
která zadala oprávněné osobě provedení činnosti podle § 7 odst. 4 písm.
b) nebo, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

b) předat kopii oprávnění stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo
společenství vlastníků jednotek prokazující oprávnění vykonávat
činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) ještě před zahájením činnosti,

c) předložit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci na vyžádání
požadované doklady k činnostem podle § 7 odst. 4 písm. b),

d) opětovně absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení na
základě rozhodnutí ministerstva.

(7) Osoba oprávněná provést instalaci je dále povinna absolvovat
průběžné aktualizační odborné proškolení podle § 10e (dále jen
"průběžné proškolení"); součástí této povinnosti je podání žádosti o
absolvování průběžného proškolení ministerstvu nejpozději 3 měsíce před
uplynutím 5 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu
absolvování posledního průběžného proškolení.

(8) Žádost o průběžné proškolení obsahuje údaje podle § 10g odst. 1 a

a) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného proškolení,

b) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech
prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů
prokazujících odbornou způsobilost.

(9) Vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování
průběžného proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10e

Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést
instalaci

(1) Odborné proškolení a průběžné proškolení

a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje teoretické a praktické znalosti a
zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii
z obnovitelných zdrojů v rozsahu a podle pravidel stanovených
prováděcím právním předpisem,

b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená
ministerstvem,

c) je ukončeno ze strany žadatele nebo oprávněné osoby písemným
odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu a);
test a praktická zkouška se vykonávají za účasti osoby jmenované
ministerstvem,

d) je zakončeno protokolem o absolvování odborného proškolení nebo
průběžného proškolení, který vydává organizace a který organizace
předává žadateli nebo oprávněné osobě a v kopii ministerstvu.

(2) Požadavek odborného proškolení nebo průběžného proškolení není
splněn, pokud se žadatel nebo oprávněná osoba nezúčastní odborného
proškolení nebo průběžného proškolení, má nevyhovující výsledek
písemného odborného testu nebo praktické zkoušky nebo nepodá žádost o
průběžné proškolení v řádném termínu.

(3) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 1 písm. b) na žádost
organizace, jestliže

a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro odborné proškolení nebo
průběžné proškolení podle odstavce 1 písm. a),

b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly
ovlivnit výsledky její činnosti, a

c) vyčíslí cenu odborného proškolení nebo průběžného proškolení
tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost
organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.

(4) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně,
ministerstvo rozhodne o zrušení pověření organizace k odbornému
proškolení anebo průběžnému proškolení.

(5) Obsah a rozsah odborného proškolení, obsah a rozsah průběžného
proškolení, pravidla a jednání organizace pořádající odborné a průběžné
proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10f

Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do
seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných
zařízení využívajících obnovitelné zdroje

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky
pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu oprávněných osob, které
mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné
zdroje (dále jen "seznam oprávněných osob").

(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení
oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí
ministerstva o zamítnutí žádosti.

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne osobu oprávněnou provést
instalaci ze seznamu oprávněných osob v případě, že osoba oprávněná
provést instalaci již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle §
10d odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění
zaniká smrtí osoby oprávněné provést instalaci nebo jejím prohlášením
za mrtvou, v tom případě ministerstvo vyškrtne osobu oprávněnou provést
instalaci ze seznamu oprávněných osob.

(4) Osoba oprávněná provést instalaci je po doručení rozhodnutí
ministerstva o zrušení oprávnění povinna okamžitě ukončit činnost, pro
kterou jí bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.

§ 10g

Seznam oprávněných osob

(1) Do seznamu oprávněných osob vedeného ministerstvem se zapisují
následující údaje

a) číslo oprávnění,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

c) datum narození,

d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační
číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

i) datum absolvování průběžného proškolení.

(2) Údaje ze seznamu oprávněných osob jsou veřejně přístupné na
internetových stránkách ministerstva.

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění
oprávněných osob

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

16) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

23. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Ministerstvo

a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její
aktualizaci a vyhodnocování,

b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho
aktualizaci a vyhodnocení,

c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou
spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,

e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov
a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na
životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie z
obnovitelných a druhotných zdrojů,

f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,

g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací
efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných
zdrojů energie,

h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za
účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních
organizacích a prezentace dosažených výsledků,

i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam
energetických specialistů,

j) jmenuje zkušební komisi, která provádí odbornou zkoušku a
přezkušování energetických specialistů, a stanovuje pravidla jednání
této zkušební komise,

k) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických
specialistů, a stanovuje pravidla jednání této organizace,

l) pověřuje organizaci, která provádí odborné proškolení a průběžné
proškolení osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení
využívajících obnovitelné zdroje, a stanovuje pravidla jednání této
organizace,

m) vydává a zrušuje oprávnění osoby oprávněné provádět instalaci
vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam
oprávněných osob,

n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního
rozvoje,

o) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic
a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,

p) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem
podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z
obnovitelných a druhotných zdrojů energie.".

24. § 11a se zrušuje.

25. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty
nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,

b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie
nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie
a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití
rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie
nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem
vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z
povinností podle § 7 odst. 1,

g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst.
2 nebo 3,

2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo

3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1
nebo 4,

h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst.
2,

i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a
odst. 3 nebo 7,

j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu
přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům
podle § 7 odst. 4 písm. a).

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c),
d), e), f), g) nebo h).".

26. V § 12a odstavec 1 zní:

"(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty
nebo osoby oprávněné provést instalaci,

b) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo
dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů
neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle §
4 odst. 6,

c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie
nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie
a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití
rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na
použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,

f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle
se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní
některou z povinností podle § 6a odst. 1,

g) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící
klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW
nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z
povinností podle § 7 odst. 1,

i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle §
7 odst. 2 nebo 3, nebo

2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní
některou z povinností podle § 7a odst. 2,

k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodářství

1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu
podle § 9 odst. 1,

2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3,

3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst.
1, nebo

4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a
odst. 4 písm. a),

l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a
odst. 3 nebo 7,

m) jako energetický specialista

1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou
nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných
rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,

2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně
nebo neúplně průkaz,

3. v rozporu s § 9 odst. 2 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně
nebo neúplně energetický audit,

4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně
nebo neúplně energetický posudek,

5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,

6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo

7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4,

n) jako osoba oprávněná provést instalaci

1. nesplní některou z povinností podle § 10d odst. 6,

2. neabsolvuje průběžné proškolení podle § 10d odst. 7, nebo

3. okamžitě neukončí činnost podle § 10f odst. 4,

o) jako výrobce elektřiny nesplní některou z povinností podle § 6 odst.
4 nebo 5.".

27. V § 12a odst. 2 se písmena a) až f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena a) až g).

28. V § 12a odstavec 3 zní:

"(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c),
d), e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm.
n),

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h),
i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) bodu
1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm.
o) nebo podle odstavce 2.".

29. V § 12a se odstavce 4 až 6 zrušují.

30. V § 13 odst. 1 se slova "Ministerstvo obrany," zrušují.

31. V § 13 odst. 2 větě druhé se za slovo "vydává" vkládají slova "na
základě žádosti stavebníka" a slova "jejichž rozsah" se nahrazují slovy
"vzor žádosti a rozsah závazného stanoviska".

32. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č.
17 zní:

"(5) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje
závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním
řízení u staveb důležitých pro obranu státu^17).

17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky.".

33. V § 13a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:

"(2) Kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech důležitých pro
obranu státu^17) provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k
plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní
akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky,
Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby
a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací
zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra a u staveb,
u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebního
úřadu, provádí Ministerstvo spravedlnosti.".

34. V § 14 odst. 4 se slova "§ 6, § 6a, § 8 až 10" nahrazují slovy "§ 6
až 10a, § 10d, § 10e".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních
systémů, zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a energetický
audit přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost
o průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince
2007, pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona a pro oprávnění vydaná po 31. prosinci 2009 do
3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má oprávněná osoba
více oprávnění s různým termínem jejich vydání, vztahuje se povinnost
podat žádost o průběžné vzdělávání podle věty první k termínu vydání
nejstaršího oprávnění.

2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní
tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie
musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a
považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle §
7a odst. 1 písm. a).

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení
čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 odst. 4 až 7, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o
ustanovení § 7 odst. 4 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Němcová v. r.