Pravidelné revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [§ 28, odst. 2) písm. e), odst. 5 ) písm. b) a § 29 odst. 2) písm. e), odst. 3) písm. b)] - "udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům"

Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení [Příloha 2]
 
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 1 (podle ČSN 332000-3) s el. instalací odpovídající současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Pravidelné revize 1x za 5 let Revizní technik
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Doporučena lhůta pravidelných revizí 2 roky Revizní technik
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd): vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a holobyty (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Doporučena lhůta pravidelných revizí 1 rok Revizní technik
ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrické instalace budov - Část 6 - 61: Revize-Výchozí revize [Příloha F]
(provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno)
- připojení odběrného místa (uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie) je podmíněno provedením výchozí revize odběrného el. zařízení
Výchozí revize Revizní technik
ELEKTRICKÁ INSTALACE ČSN 332000-3 Stanovení základních charakteristik - Určení vnějších vlivů
Určení druhu prostředí
Protokol o určení druhu prostředí Revizní technik
HROMOSVODY ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem ZRUŠENÁ, NOVÁ - ČSN EN 62305-2
- zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Pravidelné revize 1x za 4 let Revizní technik

 

 

2. TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
Patří sem:
- zvyšovací stanice rozvodů pitné vody (větrníky)

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
Provozní revize 1 x za rok Revizní technik
- výměníky horkovodní s teplotou větší než 100O C a parní s tlakem větším než 0,5 bar Vnitřní revize 1 x za 5 let Revizní technik
- expanzomaty ve výměnících a nízkotlakých kotelnách Zkouška těsnosti po vnitřní revizi 1 x za 5 let Revizní technik
- hasicí přístroje a hasicí zařízení jako jsou pojízdné práškové a vyprazdňované tlakem Tlaková zkouška 1 x za 9 let Revizní technik
NÍZKOTLAKÉ KOTELNY Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
Patří sem:
- kotelny s výkonem jednoho kotle nad 50 kW nebo součtem všech výkonů kotlů nad 100 kW
"Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen 

a) před uvedením kotelen do provozu,

b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

c) při změně druhu paliva,

d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny."
Odborná prohlídka

- vykonaná podle potřeby v případech a), b), c) a e) 

Odborná prohlídka 1 x za rok
v případě d)

Odborně způsobilá osoba
Patří sem:

- Tepelný technik

- Revizní technik kotlů,

- Energetik
Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Příloha k NV, část 12 Nízkotlaká kotelna
Odborná prohlídka nejméně 1 x za 12 měsíců (není-li v provozním řádu stanoveno jinak) Odborně způsobilá osoba

 

 

3. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
DOMOVNÍ ROZVODY PLYNU včetně regulátorů ze STL na NTL Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§ 3 Kontrola zařízení
§ 6 Výchozí revize
§ 7 Provozní revize
Kontrola zařízení 1 x za rok

Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu

Provozní revize 1 x za 3 roky
Pověřený pracovník

Revizní technik dodavatele

Revizní technik
Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

ČSN 386405: 1988 + Změna Z1 - 06/1999. Plynové zařízení. Zásady provozu.
Část III Provádění kontrol a revizí

ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Revize 1 x za 3 roky Revizní technik
PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§ 1 odst. 2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení pro: g) spotřebu plynů spalováním.

§ 1 odst. 3) Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.


Revize 1 x za 3 roky


Revizní technik

 

 

4. ELEKTRICKÉ A HYDRAULICKÉ VÝTAHY

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
VÝTAHY URČENÉ PRO DOPRAVU OSOB NEBO OSOB A NÁKLADŮ ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů Provozní prohlídky 1 x za 2 týdny Dozorce výtahu
- Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993

I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
Odborné prohlídky 1 x za 2 měsíce Odborný servisní pracovník
II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce Odborný servisní pracovník
- Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992

I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce Odborný servisní pracovník
II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti Odborné prohlídky 1 x za 4 měsíce Odborný servisní pracovník
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu Odborné zkoušky
1 x za 3 roky
Zkušební technik
- Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1993 Inspekční prohlídka nejpozději za 3 roky od data poslední odborné zkoušky (nejpozději však březen 2006) a následně každých 6 let Inspektor inspekčního orgánu typu A
- Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1999 Inspekční prohlídka nejpozději za 6 let od data poslední odborné zkoušky(nejpozději však březen 2009) a následně každých 6 let Inspektor inspekčního orgánu typu A
- Výtahy uvedené do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1 (2):1999 Inspekční prohlídka nejpozději za 9 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let Inspektor inspekčního orgánu typu A
NÁKLADNÍ VÝTAHY A MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů Odborné prohlídky 1 x za 6 měsíců Odborný servisní pracovník
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu Odborné zkoušky 1 x za 6 let Zkušební technik

 

 

5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Kontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rok
(není-li jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší doba)
Oprávněná osoba
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
 
- odběrní místa požární vody před jejich uvedením do provozu Výchozí kontrola a tlaková zkouška Dodavatel
hydrantové systémy Provozní kontrola 1 x za rok Odborný pracovník
suchovody v budovách s výškou "h" větší než 30 m Provozní kontrola 1 x za rok Odborný pracovník
HASICÍ PŘÍSTROJE Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
 
- Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení Kontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rok Oprávněná osoba
- Hasicí přístroje vodní a pěnové Periodická zkouška 1 x za 3 roky Oprávněná osoba
Ostatní druhy hasicích přístrojů Periodická zkouška 1 x za 3 roky Oprávněná osoba
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 
- objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za rok Preventista požární ochrany, technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba
- objekty se zvýšeným požárním nebezpečím Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 6 měsíců dtto
- objekty s vysokým požárním nebezpečím Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 3 měsíce dtto

 

 

6. KOMÍNY

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
KOMÍNY Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., o čištění komínů

- jsou-li do komína zavedeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva
 
... do výkonu 50 kW Čištění komínu 6 x za rok Oprávněná osoba
... s výkonem nad 50 kW Čištění komínu 4 x za rok Oprávněná osoba
- jsou-li do komína zavedeny spotřebiče na paliva plynná

... do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou
Čištění komínu 2 x za rok Oprávněná osoba
... do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou Čištění komínu 6 x za rok Oprávněná osoba
... s výkonem nad 50 kW Čištění komínu 4 x za rok Oprávněná osoba
ČSN 73 2401 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Zkouška před dokončením stavby, změnou stavby, změnou paliva, připojením spotřebiče nebo otopné soustavy Oprávněná osoba

http://www.spravabd.cz/