Vyúčtování služeb za rok 2019

Vláda ČR se usnesla na odložení Vyúčtování za rok 2019. Sněmovní tisk č. 815/3 byl dne 24.4.2020 podepsán prezidentem republiky ve znění: Usnesení Senátu k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 815/0 dne 2. 4. 2020: 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. dubna 2020 č. 374 k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

 

§ 6

Pro účely § 6 a 7 se rozumí

a) poskytovatelem služeb poskytovatel služeb podle § 2 písm. a) zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. (dále jen „zákon o službách“),

b) příjemcem služeb příjemce služeb podle § 2 písm. b) zákona o službách a

c) vyúčtováním vyúčtování podle § 2 písm. f) zákona o službách.

§ 7

(1) Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

(2) Povinnost poskytovatele služeb a příjemce služeb provést finanční vyrovnání, která by podle § 7 odst. 3 zákona o službách nebo na základě dohody dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 1. ledna 2021, se považuje za dospělou dnem 1. května 2021.

Poslední z navrhovaných úprav se týká lhůt stanovených pro doručení vyúčtování a vypořádání nákladů spojených s poskytováním služeb spojených s bydlením. Lze předpokládat, že řada subjektů - dodavatelů služeb nebude schopna v důsledku výpadku pracovních sil dodat včas poskytovatelům služeb potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a tudíž i pro vypořádání přeplatků a nedoplatků. Nedodržení lhůt je přitom podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno. Proto se navrhuje prodloužit lhůty k stanovené pro doručení vyúčtování a vypořádání nákladů spojených s poskytováním služeb spojených s bydlením.