PENB - průkaz energetické náročnosti budovy

Poptat-penb

Energetická náročnost se stává také sledovaným parametrem při návrhu, realizaci a schvalování budov. Nová legislativa, stanovuje povinnost prokázat energetickou náročnost stavby, stejně jako se prokazuje energetická náročnost domácích spotřebičů, již při žádosti o stavební povolení. Stejně tak je nutné předkládat energetický štítek budovy při nakládání s nemovitostmi – při jejich prodeji, převodu nebo pronájmu, aby obchodní partneři mohli zakalkulovat nároky na provozní energii do kalkulace nákladů a výnosů.

Naše firma Vám zajistí zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB), který bude zhotoven dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Tento dokument, zpracovaný dle ČSN 730540-2,  je podkladem pro vydání energetického štítku budovy. Průkaz informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle kterého byly budovy hodnoceny doposud), ale i na chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů.

Pokud budou výsledky průkazu energetické náročnosti budovy ukazovat na to, že stávající objekt je z energetického hlediska málo úsporný, navrhnou naši specialisti úpravy stávající objektu tak, aby se jeho energetická efektivnost přiměřeně zvýšila.

Neustále budujeme obchodní kontakty s firmami, které se etablovaly na trhu se zařízením, které významným způsobem přispívají ke snížení energetické náročnosti provozu objektu. Hodnotíme technické informace poskytované jednotlivými dodavateli, ale i sbíráme zkušenosti zákazníků, které příslušná zařízení a systémy ve svých objektech instalovali. Tato databáze zkušeností nám umožňuje doporučit pro individuální případy nejvhodnější řešení.

Naše firma Vám pak zajistí zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. tak, aby byly splněny nově formulované požadavky stanovené v zák. 406/2000Sb O hospodaření s energií, kde byla poslední důležitá novela schválena  v září 2012 s platností od 1. ledna 2013.  

Zajišťujeme i technický dozor při realizaci navržených úprav, který zajistí kvalitní provedení prací dle schválené dokumentace i dodržení ekonomických parametrů dodávky.

 Dalším významným činitelem, který ovlivňuje energetickou bilanci objektu, je způsob  ústředního vytápění objektu, kde je k dispozici řada nově vyvinutých systémů, které výrazně sníží nároky na spotřebu dodané energie. Výrazným přínosem do energetické bilance objektu jsou  tepelná čerpadla, zařízení pro rekuperaci tepla, nízkoteplotní otopné soustavy a systémy, které využívají sluneční energie – instalace fototermických a fotovoltaických  systémů.  S tím je spojen problém skladování energie získané z netradičních zdrojů, kde je třeba rovněž použít moderní sofistikovaná řešení a zařízení.

 Velmi významné je i zvážit energetickou efektivnost větrání objektu. Zde je především   možno ušetřit velmi významné náklady použitím moderních způsobů rekuperace tepla - zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu.

Tato řešení nejsou ani jak mimořádně technicky nebo investičně náročná, ale vyžadují prověřit těsnost obálky budovy, především oken a spár a styků v obvodovém plášti stavby.

Pro analýzu tohoto problému provádíme analýzu průvzdušnosti obálky budovy, tzv. blow-door test, který je efektivní jak pro stávající budovy, tak pro budovy, které jsou teprve ve stavbě nebo budovy, které byly nedávno dokončeny. Test prokáže, kde jsou slabá místa, kterými nehospodárně uniká teplo z budovy. Následně je třeba navrhnout takové úpravy, aby se energetická náročnost stavby snížila pod závazné nebo doporučené meze. Zařazení objektu do energeticky úspornější třídy je pak významným přínosem pro provoz objektu a zároveň zvyšuje finanční hodnotu nemovitosti na realitním trhu.

Z analýzy již realizovaných projektů nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie je zřejmé, že úspěšné aplikace těchto systémů jsou vždy založeny na správném propojení všech komponentů technického zařízení objektu s podporou správného návrhu obálky budovy. To vše jsou komplikované systémy a zařízení, které je třeba vzájemně propojit, aby vložené prostředky byly hospodárně využity. Tato úloha vyžaduje profesionální přístup a dlouholeté zkušenosti.

Stavby, které průkaz PENB  budou muset mít:

Od 1.1. 2013 – při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu.

Od 1.7. 2013 – budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500m2.

Od 1.1. 2015 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500m2.

Od 1.7. 2015 – budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2.

Od 1.1. 2016 – při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních bytů.

Od 1.1. 2017 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000m2.

Od 1.1. 2019 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000m2.

Energetický štítek budovy zavádí ČSN 730540-2 a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí průměrného součinitele prostupu tepla, který závisí jednak na poměru průhledných a neprůhledných částí v obvodovém plášti, jednak na jejich vlastnostech (součiniteli prostupu tepla). Tento štítek je dobrovolnou informací, která poskytuje informaci o technické kvalitě projektu a není ze zákona povinný.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je definován zákonem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem a zahrnuje celkovou dodávku energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení za standardních, normou definovaných podmínek (nejde tedy o skutečnou celkovou spotřebu energie, která je spotřebiteli fakturována dodavateli).