Jak je to s přiznáním k dani z příjmu u SVJ

Všechny příjmy z pronájmů Společenství Vlastníků (pronájem nebytových prostor, reklamních ploch na domě, antény operátorům, společné prostory, apod.) jsou dle zákona příjmy všech spoluvlastníků (členů SV) a tím pádem nejsou předmětem daně u Společenství Vlastníků, nýbrž u vlastníků (členů SV) samotných.

Naše správcovská firma, která tyto Společenství Vlastníků účetně spravuje je (tyto příjmy) v návaznosti na podíly rozpočítá (rozdělí je dle spoluvlastnických podílů) a vystaví všem spoluvlastníkům potvrzení o tomto příjmu. 

Každý vlastník si pak sám tyto příjmy buďto přizná, nebo nepřizná - to upravuje §38 zákona o daních z příjmu fyzických osob - č.586/1992 Sb. Celé řadě vlastníků však podle uvedeného zákona ani nevznikne povinnost podat daňové přiznání, a proto se této informace nemusejí jakkoliv obávat.

O skutečném naložení s těmito příjmy rozhoduje shromáždění vlastníků, které je může rozdělit a vyplatit vlastníkům, nebo je použít, jako mimořádný příspěvek do "fondu oprav", což je nejčastější varianta. 

Samotné zdanění tohoto příjmu a povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob nevzniká pokud: zdanitelné příjmy (podle §7 až §10 Zák.č.586/92 Sb.) nepřesáhly částku 6 000 Kč, nebo celkové roční příjmy člena SVJ, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15.000 Kč (kromě příjmů osvobozených a příjmů zdaňovaných srážkovou daní). 

OSVČ a osoby se dvěma souběžnými pracovními poměry jsou povinni se ke zdanění příjmu z pronájmu u SV přihlásit (zahrnout ho do daňového přiznání). 

Pro dotazy související s konkrétními případy kontaktujte svého daňového poradce, nebo místně příslušný finanční úřad. 

Autor: Petr Kollman