Pronájem bytu

Pronájem bytu 

- povinnost uveřejnit již v inzerátu pronájmu energetickou náročnost objektu

- povinnost do 18-ti měsíců vyúčtovat zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu

- co spadá do záloh na služby

Při pronájmu bytu může pronajímatel zahrnout do služeb k bytu pouze náklady, které bezprostředně souvisí s jeho užíváním. Nemůže zde v žádném případě nárokovat fond oprav (dlouhodobou zálohu na správu domu) 

- elektrika a její přeprodej - strašák a hrozící velké pokuty od ERU za tento správní delikt

Setkal jsem se s mnoha subjekty, které elektrickou energii, spotřebovanou nájemníkem, klasicky vyúčtovávají na základě vybraných záloh, tak jako například i jiná média (vodu, topení, apod). Bohužel zákon na tento způsob pohlíží, jako na přeprodej elektrické energie - to může jen osoba, která je registrována na ..... ERU pak může uložit pokutu za porušení až do výše 100.000 Kč. 

- paušální poplatky mohou být jen u nájmu, který není delší, než 2 roky

- kauci je povinností pronajímatele úročit na vrub nájemce i když si to vzájemně zakáží ve smlouvě (přihlíží se k tomu, že nikdo se nemůže dopředu vzdát svých zákonných práv) 

- nájemní smlouva - jak zabránit jejímu vydržení po 3 letech nájemního vztahu?

Předem je potřeba říci, že díky nové legislativě vznikl nově institut vydržení. Vzhledem k tomu, že zákonodárce nadržuje nájemci oproti pronajímateli, tak i vydržení je jistým způsobem nadržování nájemci. Vydržení znamená, že pokud máte nájemní vztah založený pouze ústně bez nájemní smlouvy, nebo že nájemní smlouvě skončila platnost a nájemní vztah nadále pokračuje, pak může po 3 leté lhůtě vzniknout nájemci právo na nájemní smlouvu - tzv. vydržení nájemní smlouvy. Takto vydržená nájemní smlouva pak bude muset obsahovat veškerá ustanovení, jako předchozí nájemní smlouva s tím rozdílem, že bude již na dobu neurčitou. Může se tak pronajímatel dostat i do velice nevýhodné pozice v případě, že nájem sjednal za velice nevýhodných podmínek, například v době krize a nyní, když tržní ceny pronájmu rostou, tak díky jeho lajdáctví přišel o možnost nájemné zvyšovat, s nájemcem ukončit nájem, apod. (vše musí být ovšem zakotveno i v původní smlouvě, která se použije jako výchozím kritériem).