Povinnost zápisu skutečného majitele SVJ

Novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů a novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byla všem právnickým osobám uložena od 1.1.2019 povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. Tyto údaje (totožnost skutečného majitele) se zapisují do tzv. evidence skutečných majitelů, kterou vedou rejstříkové soudy, které spadají pod ministerstvo spravedlnosti.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Tato povinnost dopadá jak na bytová družstva (dále jen BD), jakožto osoby zapsané v obchodním rejstříku, tak na společenství vlastníků (dále jen SVJ), jakožto osoby zapsané v  rejstříku společenství vlastníků (oba tyto rejstříky jsou rejstříky veřejnými). Údaje o skutečných majitelích jsou právnické osoby povinny uchovávat nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Zde naleznete formulář pro zápis skutečného majitele.

Důležité upozornění nakonec - není stanovena žádná sankce za nesplnění této povinnosti!

Je s podivem, že tato zákonná úprava vznikla právě v dobách, kdy je řešena spojistost svěřeneckých fondů k osobě AB. Je to dle našeho názoru pouze další systematické zvyšování byrokracie a zatěžování úředníků, místo zjednodušování celého prostředí.